ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΣΕ 20 ΑΠΛΕΣ ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

 1. Τι αλλάζει άμεσα από τη δημοσίευση του νόμου;
 2. Ποιες αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις δε υπάγονται στις διατάξεις απαγόρευσης μεταβίβασης ή σύστασης εμπράγματου δικαιώματος;
 3. Τι έχει αλλάξει από 21/09/2011 για όλους τους ιδιοκτήτες;
 4. Πρέπει να προβώ σε έλεγχο του ακινήτου μου από μηχανικό;
 5. Τι σημαίνει ρύθμιση του αυθαίρετου;
 6. Σε ποιες περιοχές δε ρυθμίζονται αυθαίρετα;
 7. Μέχρι ποια ημερομηνία κατασκευής αυθαιρέτου παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης;
 8. Ποιος είναι ο φάκελος με τα βασικά δικαιολογητικά και πότε πρέπει να κατατεθούν;
 9. Τι θα πληρώσω και πότε θα το πληρώσω;
 10. Πως υπολογίζεται το πρόστιμο;
 11. Παρέχεται έκπτωση σε εφάπαξ καταβολή του προστίμου;
 12. Τι συνεπάγεται η καθυστέρηση πληρωμής ή μη πληρωμή του προστίμου;
 13. Πότε μπορεί να γίνει η σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ);
 14. Πότε θα υπάγεται το αυθαίρετο οριστικά σε όλες τις ευεργετικές διατάξεις του νόμου;
 15. Τι θα ισχύει με ήδη καταβληθέντα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων;
 16. Τι θα ισχύει με τις δικογραφίες που αφορούν αδικήματα με τις περί αυθαιρέτων διατάξεις;
 17. Η ρύθμιση συνεπάγεται νομιμοποίηση;
 18. Τι συνεπάγεται αν το αυθαίρετο δεν υπαχθεί στη ρύθμιση;
 19. Τι προβλέπεται στο μέλλον για τα αυθαίρετα που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση;
 20. Υπάρχει δυνατότητα συμψηφισμού προστίμου από τις διατάξεις του Νόμου 3843/2010 ( νόμος ημιυπαιθρίων);

 • 01. Τι αλλάζει άμεσα από τη δημοσίευση του νόμου;

  Απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δικαιώματος ( π.χ. πώληση, ψιλή κυριότητα, επικαρπία, υποθήκη) σε ακίνητο που έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης.
  TOP
 • 02. Ποιες αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις δε υπάγονται στις διατάξεις απαγόρευσης μεταβίβασης ή σύστασης εμπράγματου δικαιώματος;

  Α) Όσες υφίστανται προ του 1955.
  Β) Έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση με το Ν.1377/1983 ( Νόμος Τρίτση).
  Γ) Έχουν νομιμοποιηθεί με το Ν.1377/1983 ή το Ν. 1577/1985.
  Δ) Έχει ανασταλεί η κατεδάφιση με το Ν. 1377/1983 εξαιρουμένων εκείνων όπου η αίτηση για αναστολή κατεδάφισης έχει απορριφθεί.
  Ε) Έχει περατωθεί η διαδικασία διατήρησης κατά τις διατάξεις του Ν 3775/2009 ή Ν. 3843/2010 (τακτοποίηση ημιυπαιθρίων).
  TOP
 • 03. Τι έχει αλλάξει από 21/09/2011 για όλους τους ιδιοκτήτες;

  Για τη μεταβίβαση ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος ( π.χ. πώληση, ψιλή κυριότητα, επικαρπία, υποθήκη) σε κάθε ακίνητο απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού μετις οποίες δηλώνεται και βεβαιώνεται αντίστοιχα ότι δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγή χρήσης ή έχουν ρυθμιστεί. Ανακριβείς ή ψευδείς δηλώσεις επισύρουν βαρύτατες ποινές στους εμπλεκόμενους. Η βεβαίωση απαιτείται και στις μεταβιβάσεις αδόμητων αγροτεμαχίων ή οικοπέδων.
  TOP
 • 04. Πρέπει να προβώ σε έλεγχο του ακινήτου μου από μηχανικό;

  Ο έλεγχος του ακινήτου σας από μηχανικό σας διασφαλίζει και από άγνωστες αυθαιρεσίες οι οποίες δύνανται να ρυθμιστούν. Από 21/09/2011 ακίνητα με αυθαιρεσίες δεν μπορούν να μεταβιβαστούν.
  TOP
 • 05. Τι σημαίνει ρύθμιση του αυθαίρετου;

  Α) Αναστολή για 30 χρόνια επιβολής κυρώσεων ή προστίμων για φέρων οργανισμό που έχει ολοκληρωθεί ή χρήση που έχει εγκατασταθεί.
  B) Δυνατότητα για μεταβίβαση ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος (π.χ. πώληση, ψιλή κυριότητα, επικαρπία, υποθήκη). Συνεπώς το ακίνητο αποκτά τη δική του εμπορική αξία.
  Γ) Δυνατότητα σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, κλπ).
  Δ) Δικογραφίες που αφορούν αδικήματα με τις περί αυθαιρέτων διατάξεις, εφόσον δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση, τίθενται στο αρχείο.
  Ε) Επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών επισκευής και αποπεράτωσης αυθαίρετων κατασκευών.
  Ζ) Δεν αναζητούνται αναδρομικά ασφαλιστικές εισφορές, φόρος ή λοιπά τέλη.
  TOP
 • 06. Σε ποιες περιοχές δε ρυθμίζονται αυθαίρετα;

  Με την επιφύλαξη νομικών διατάξεων δε ρυθμίζονται αυθαίρετα που βρίσκονται στις ακόλουθες περιοχές:
  Α) Σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης.
  Β) Σε δημόσιο κτήμα.
  Γ) Σε δάσος, σε δασική ή αναδασωτέα έκταση.
  Δ) Στον αιγιαλό ή τη ζώνη παραλίας.
  Ε) Σε αρχαιολογικό χώρος με επιφύλαξη διατάξεων.
  ΣΤ) Σε ρέμα με επιφύλαξη διατάξεων.
  Ζ) Σε παραδοσιακό οικισμό.
  Η) Στη ζώνη ασφαλείας των διεθνών, εθνικών, επαρχιακών ή δημοτικών ή κοινοτικών οδών κατά τη νομοθεσία με επιφύλαξη διατάξεων.
  TOP
 • 07. Μέχρι ποια ημερομηνία κατασκευής αυθαιρέτου παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης;

  Αυθαίρετα ή αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγή χρήσης μέχρι και την 28/07/2011.
  TOP
 • 08. Ποιος είναι ο φάκελος με τα βασικά δικαιολογητικά και πότε πρέπει να κατατεθούν;

  Έως και την 31/05/2013 πρέπει να κατατεθούν επιγραμματικά τα κάτωθι δικαιολογητικά:
  Α) Αίτηση.
  Β) Παράβολο είσπραξης, το ποσό του οποίου διαφοροποιείται ανά περίπτωση.
  Γ) Έντυπο υπολογισμού ειδικού προστίμου.
  Δ) Υπεύθυνη Δήλωση που συνοδεύεται από λοιπά δικαιολογητικά ή μελέτες.
  Πρέπει ρητά να αναφερθεί πως τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομιστούν διαφοροποιούνται ανάλογα με τη περίπτωση του κάθε ακινήτου.
  TOP
 • 09. Τι θα πληρώσω και πότε θα το πληρώσω;

  Το ακριβές ποσό του προστίμου εξαρτάται από την περίπτωση της αυθαιρεσίας. Το παράβολο είσπραξης που κυμαίνεται γενικά από 500 έως 2000 ευρώ πλην εξαιρέσεων καταβάλλεται μέχρι τις 31/5/2013. Το ποσό αυτό θα αφαιρεθεί από το ειδικό πρόστιμο. Η πρώτη δόση του προστίμου πρέπει να καταβάλλεται εντός μηνός από την ημερομηνία πληρωμής του παραβόλου. Το σύστημα αποπληρωμής όλου του προστίμου είναι είτε 48 μηνιαίες δόσεις ή αντίστοιχα τριμηνιαίες δόσεις. Λεπτομερής υπολογισμός του ειδικού προστίμου, του ακριβούς ποσού του παραβόλου που πρέπει να καταβληθεί, τις δυνατότητες μείωσης του ποσού σε εφάπαξ καταβολή, το προσδιορισμό αυθαιρέτων όπου το πρόστιμο πρέπει υποχρεωτικώς να καταβληθεί εφάπαξ, αλλά και την ενημέρωσή σας για λοιπές δυνατότητες αποπληρωμής του προστίμου, σας συμβουλεύουμε να επικοινωνήσετε με μηχανικό μας για τον πλήρη και ακριβή προσδιορισμό.
  TOP
 • 10. Πως υπολογίζεται το πρόστιμο;

  Ο βασικός τύπος υπολογισμού είναι:
  Τετραγωνικά Μέτρα Αυθαίρετου x 15% x Τιμή ζώνης x Συντελεστές.
  Οι Συντελεστές διαφοροποιούνται ανά περίπτωση και επηρεάζουν καταλυτικά το συνολικό ποσό του προστίμου.
  TOP
 • 11. Παρέχεται έκπτωση επι του προστίμου;

  Ναι,
  Παρέχεται έκπτωση 20% επί του συνολικού προστίμου με την εφάπαξ καταβολή του.
  Παρέχεται έκπτωση 10% επι του συνολικού πτοστίμου σε όσους πληρώσουν μέχρι τη λήξη της νέας παράτασης το 30% του συνολικού προστίμου.
  TOP
 • 12. Τι συνεπάγεται η καθυστέρηση πληρωμής ή μη πληρωμή του προστίμου;

  Οι συνέπειες είναι η προσαύξηση του προστίμου μέχρι και η μη υπαγωγή του αυθαιρέτου σε ρύθμιση.
  TOP
 • 13. Πότε μπορεί να γίνει η σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ);

  Μετά την πληρωμή της 1ης δόσης του προστίμου η οποία θα πρέπει να καταβληθεί εντός μηνός από την πληρωμή του παραβόλου. Αναλυτικές λεπτομέρειες ορίζονται στην εγκύκλιο 1 του ΥΠΕΚΑ με αρ. πρωτ. 6638/ 7-2-2012.
  TOP
 • 14. Πότε θα υπάγεται το αυθαίρετο οριστικά σε όλες τις ευεργετικές διατάξεις του νόμου;

  Μετά την πλήρη αποπληρωμή του προστίμου, δηλαδή με την περαίωση της διαδικασίας.
  TOP
 • 15. Tι θα ισχύει με ήδη καταβληθέντα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων;

  Παρέχεται η δυνατότητα συμψηφισμού με το ειδικό πρόστιμο.
  TOP
 • 16. Τι θα ισχύει με τις δικογραφίες που αφορούν αδικήματα με τις περί αυθαιρέτων διατάξεις;

  Εφόσον επί αυτών δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση τίθενται στο αρχείο.
  TOP
 • 17. Η ρύθμιση συνεπάγεται νομιμοποίηση;

  Όχι, επιτρέπεται όμως ο συμψηφισμός με το πρόστιμο που αναλογεί με την έκδοση άδειας νομιμοποίησης.
  TOP
 • 18. Τι συνεπάγεται αν το αυθαίρετο δεν υπαχθεί στη ρύθμιση ;

  Α) Κρίνεται κατεδαφιστέο. Η Ειδική Υπηρεσία Επιθεώρησης και Κατεδάφισης εκτελεί τις αποφάσεις κατεδάφισης.
  Β) Επιβάλλεται πρόστιμο ανέγερσης 30% επί της αξίας του αυθαιρέτου ( τετραγωνικά x τιμή ζώνης x 30%).
  Γ) Επιβάλλεται πρόστιμο διατήρησης ετησίως μέχρι κατεδαφίσεως (τετραγωνικά x τιμή ζώνης x 5%).
  Δ) Ο ιδιοκτήτης επιβαρύνεται με το κόστος της κατεδάφισης.
  TOP
 • 19. Τι προβλέπεται στο μέλλον για τα αυθαίρετα που έχουν ενταχθεί στη ρύθμιση;

  Σε 10 χρόνια προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί ο πολεοδομικός σχεδιασμός σε όλους τους Δήμους. Αν το αυθαίρετο δεν υπαχθεί στον πολεοδομικό σχεδιασμό τότε για τη διατήρησή του προβλέπονται ειδικά πρόστιμα ή απόκτηση όμορου οικοπέδου ώστε να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη αρτιότητα που εκλείπει λόγω της αυθαίρετης κατασκευής.
  TOP
 • 20. Υπάρχει δυνατότητα συμψηφισμού προστίμου από τις διατάξεις του Νόμου 3843/2010 ( νόμος ημιυπαιθρίων);

  Ναι. Αν χώροι έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν 3843/2010 δίνεται η δυνατότητα οι χώροι αυτοί να υπαχθούν στο Ν 4014/2011 ενώ το ήδη καταβληθέν πρόστιμο συμψηφίζεται με το προκύπτων πρόστιμο από τον Ν 4014/2011.
  TOP

ΣΧΕΤΙΚΑ

Η τεχνική εταιρεία συμβούλων μηχανικών "ΙΔΑΙΟΝ" προσφέρει υπηρεσίες μελετών, ανάπτυξης κατασκευών και συμβούλων στον ιδιώτη, επιχειρηματία ή επενδυτή.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 26,
ΖΩΓΡΑΦΟΥ, 15772, ΑΘΗΝΑ
T: 2107757114
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
facebook: ΙΔΑΙΟΝ