Print this page

ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟ ΣΕ 20 ΑΠΛΕΣ ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


  1. Πως ευνοούνται οι ιδιοκτήτες από το Νέο Νόμο Αυθαιρέτων Ν4495/2017;
  2. Ποιες αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις δεν υπάγονται στις διατάξεις απαγόρευσης μεταβίβασης ή σύστασης εμπράγματου δικαιώματος;
  3. Τι έχει αλλάξει από 21/09/2011 για όλους τους ιδιοκτήτες;
  4. Πρέπει να προβώ σε έλεγχο του ακινήτου μου από μηχανικό;
  5. Τι σημαίνει ρύθμιση του αυθαίρετου;
  6. Πότε δε ρυθμίζονται αυθαίρετα; Τι έχει αλλάξει;
  7. Μέχρι ποια ημερομηνία κατασκευής αυθαιρέτου παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης;
  8. Ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο νόμο;
  9. Τι θα πληρώσω και πότε θα το πληρώσω;
  10. Πως υπολογίζεται το πρόστιμο;
  11. Παρέχεται έκπτωση επι του προστίμου;
  12. Τι συνεπάγεται η καθυστέρηση πληρωμής ή μη πληρωμή του προστίμου;
  13. Πότε μπορεί να γίνει η σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ);
  14. Τι αλλάζει με τα εξ αδιαρέτου;
  15. Τι θα ισχύει με ήδη καταβληθέντα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων;
  16. Τι θα ισχύει με τις δικογραφίες που αφορούν αδικήματα με τις περί αυθαιρέτων διατάξεις;
  17. Η ρύθμιση συνεπάγεται νομιμοποίηση;
  18. Τι συνεπάγεται αν το αυθαίρετο δεν υπαχθεί στη ρύθμιση;
  19. Υπάρχουν μειώσεις προστίμων;
  20. Υπάρχει δυνατότητα συμψηφισμού προστίμου από τις διατάξεις του Νόμου 3843/2010 ( νόμος ημιυπαιθρίων);

   

  • 01. Πως ευνοούνται οι ιδιοκτήτες από το Νέο Νόμο Αυθαιρέτων Ν4495/2017;

   Αρχικά, ιδιοκτησίες με αυθαιρεσίες δε μεταβιβάζονται και δεν συστήνονται εμπράγματα δικαιώματα.

   Με το νέο νόμο :

   Α) Επιτρέπεται η μεταβίβαση με την αποπληρωμή του 30% του προστίμου.
   Β) Αυθαίρετα σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο, σε παρόδια στοά, στα όρια διεθνών, επαρχιακών δημοτικών ή κοινοτικών οδών, στον αιγιαλό και παλαιό αιγιαλό, στη ζώνη παραλίας, σε αρχαιολογικό χώρο, σε ιστορικό τόπο, ιστορικό διατηρητέο οικισμό, σε περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, σε παραδοσιακό οικισμό ή τμήμα πόλης, σε ρέμα, σε κρίσιμη παράκτια ζώνη, σε προστατευόμενη περιοχή, σε διατηρητέο κτίριο μπορούν να ρυθμίσουν αν εμπίπτουν σε εξαιρέσεις διατάξεων.
   Γ) Τα εξ αδιαιρέτου γήπεδα με αυθαιρεσίες μπορούν να ρυθμιστούν. Επιπλέον υφίσταται νομικό πλαίσιο προστασίας του ιδιοκτήτη που μονομερώς ρυθμίζει το αυθαίρετο του.
   Δ) Οι αυθαίρετες κατασκευές με χρήση κατοικία που ολοκληρώθηκαν προ 9.6.1975 ρυθμίζονται  ανεξαρτήτως επιφάνειας ή είδους αυθαιρεσίας.
   Ε) Παρέχεται η δυνατότητα οριστικής εξαίρεσης από κατεδάφιση με προϋποθέσεις.
   ΣΤ) Μειώνονται δραστικά τα πρόστιμα σε ΑΜΕΑ, πολύτεκνους, τρίτεκνους, ανέργους κατοίκους Θράκης και παλιννοστούντες ομογενείς.
   Ζ) Ορίζονται Ευνοϊκές ρυθμίσεις για ανακληθείσες άδειες, τουριστικές εγκαταστάσεις, σταυλικές εγκαταστάσεις, ιχθυοκαλλιέργειες, ακίνητα αρμοδιότητας Κτηματικής Υπηρεσίας του Δημοσίου όπου έχει υποβληθεί αίτηση εξαγοράς.
   TOP
  • 02. Ποιες αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις δεν υπάγονται στις διατάξεις απαγόρευσης μεταβίβασης ή σύστασης εμπράγματου δικαιώματος;

   Α) Όσες υφίστανται προ της 30.11.1955.
   Β) Έχουν απαλλαγεί από κατεδάφιση σύμφωνα με Ν 720/1977.
   Γ) Έχουν εξαιρεθεί από την κατεδάφιση με το Ν.1377/1983 ή το Ν. 1577/1985.
   Δ) Έχει ανασταλεί η κατεδάφιση με το Ν. 1377/1983 εξαιρουμένων εκείνων όπου η αίτηση για εξαίρεση από κατεδάφιση έχει απορριφθεί.
   Ε) Έχει περατωθεί η διαδικασία διατήρησης κατά τις διατάξεις του Ν 3775/2009 ή Ν. 3843/2010 (τακτοποίηση ημιυπαιθρίων).
   Ζ) Έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν 4014/2011 ή με το νόμο Ν4178/2013.
   TOP
  • 03. Τι έχει αλλάξει από 21/09/2011 για όλους τους ιδιοκτήτες;

   Για τη μεταβίβαση ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος ( π.χ. πώληση, ψιλή κυριότητα, επικαρπία, υποθήκη) σε κάθε ακίνητο απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση μηχανικού με τις οποίες δηλώνεται και βεβαιώνεται αντίστοιχα ότι δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγή χρήσης ή έχουν ρυθμιστεί. Ανακριβείς ή ψευδείς δηλώσεις επισύρουν βαρύτατες ποινές στους εμπλεκόμενους. Η βεβαίωση απαιτείται και στις μεταβιβάσεις αδόμητων αγροτεμαχίων ή οικοπέδων.
   TOP
  • 04. Πρέπει να προβώ σε έλεγχο του ακινήτου μου από μηχανικό;

   Ο έλεγχος του ακινήτου σας από μηχανικό σας διασφαλίζει και από άγνωστες αυθαιρεσίες οι οποίες δύνανται να ρυθμιστούν. Από 21/09/2011 ακίνητα με αυθαιρεσίες δεν μπορούν να μεταβιβαστούν.
   TOP
  • 05. Τι σημαίνει ρύθμιση του αυθαίρετου; 

   Α) Αναστολή κατά περίπτωση επιβολής κυρώσεων ή προστίμων για φέρων οργανισμό που έχει ολοκληρωθεί ή χρήση που έχει εγκατασταθεί. 
   B) Δυνατότητα για μεταβίβαση ή σύσταση εμπράγματου δικαιώματος (π.χ. πώληση, ψιλή κυριότητα, επικαρπία, υποθήκη). Συνεπώς το ακίνητο αποκτά τη δική του εμπορική αξία.
   Γ) Δυνατότητα σύνδεσης με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, κλπ).
   Δ) Δικογραφίες που αφορούν αδικήματα με τις περί αυθαιρέτων διατάξεις, εφόσον δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση, τίθενται στο αρχείο.
   Ε) Επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών επισκευής και αποπεράτωσης αυθαίρετων κατασκευών.
   TOP
  • 06. Πότε δε ρυθμίζονται αυθαίρετα; Τι έχει αλλάξει;

   Ο νέος νόμος πλέον επιτρέπει με την επιφύλαξη διατάξεων στις κάτωθι περιπτώσεις τη δυνατότητα ρύθμισης αυθαιρέτων. Η κάθε περίπτωση πρέπει να εξεταστεί ξεχωριστά ώστε ο ιδιοκτήτης να επωφεληθεί των διατάξεων. 

   Δε ρυθμίζονται αυθαίρετα που βρίσκονται στις ακόλουθες περιοχές πάντα με επιφύλαξη:
   Α) Σε εγκεκριμένο κοινόχρηστο χώρο της πόλης με επιφύλαξη εξαιρέσεων. 
   Β) Σε παραχωρημένους σε δημόσια κοινή χρήση χώρους του οικοπέδου της παρ 58 του άρθρου 2 του Ν 4067/2012. 
   Γ) Εντός παρόδιας στοάς με επιφύλαξη εξαιρέσεων. 
   Δ) Παρά το όριο των διεθνών, εθνικών, επαρχιακών ή δημοτικών ή κοινοτικών οδών κατά τη νομοθεσία με επιφύλαξη διατάξεων. 
   Ε) Σε δημόσιο κτήμα. 
   Ζ) Σε δάσος, σε δασική ή αναδασωτέα έκταση. 
   Η) Στον αιγιαλό , παλαιό αιγιαλό ή τη ζώνη παραλίας με επιφύλαξη εξαιρέσεων.
   Θ) Σε αρχαιολογικό χώρο, σε ιστορικό τόπο, ιστορικό διατηρητέο οικισμό και περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους με επιφύλαξη διατάξεων. 
   Ι)Σε ρέμα ή κρίσιμη παράκτια ζώνη με επιφύλαξη διατάξεων.
   Κ) Σε παραδοσιακό οικισμό ή παραδοσιακό τμήμα πόλης με επιφύλαξη διατάξεων.
   Λ) Σε διατηρητέο κτίριο με επιφυλάξεις
   Μ) Σε αρχαίο μνημείο ή κηρυγμένο νεότερο μνημείο με επιφυλάξεις
   Ν) Σε επικινδύνως ετοιμόρροπο κτίριο που δεν μπορεί να αποκατασταθεί.
   Ξ) Σε εκτός σχεδίου με υπέρβαση κορυφογραμμής με επιφυλάξεις.
   Ο) Σε εκτός σχεδίου στον άξονα διέλευσης αγωγών μεταφοράς υψηλής τάσης ρεύματος.
   TOP
  • 07. Μέχρι ποια ημερομηνία κατασκευής αυθαιρέτου παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης;

   Αυθαίρετα ή αυθαίρετες κατασκευές ή αλλαγή χρήσης μέχρι και την 28/07/2011.
   TOP
  • 08. Ποια είναι η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο νόμο;

   08/11/2019 . Ως τις 8/04/2019 παρέχεται έκπτωση 10%
   TOP
  • 09. Τι θα πληρώσω και πότε θα το πληρώσω;

   Το ακριβές ποσό του ειδικού προστίμου εξαρτάται από την περίπτωση της αυθαιρεσίας. Το παράβολο είσπραξης ξεκινάει από 250 ευρώ πλην εξαιρέσεων. Λεπτομερής υπολογισμός του ειδικού προστίμου, του ακριβούς ποσού του παραβόλου που πρέπει να καταβληθεί, τις δυνατότητες μείωσης του ποσού σε εφάπαξ καταβολή, το προσδιορισμό αυθαιρέτων όπου το πρόστιμο πρέπει υποχρεωτικώς να καταβληθεί εφάπαξ, αλλά και την ενημέρωσή σας για λοιπές δυνατότητες αποπληρωμής του προστίμου, σας συμβουλεύουμε να επικοινωνήσετε με μηχανικό μας.
   TOP
  • 10. Πως υπολογίζεται το πρόστιμο;

   Ο βασικός τύπος υπολογισμού είναι: 
   Τετραγωνικά Μέτρα Αυθαίρετου x 15% x Τιμή ζώνης x Συντελεστές. 
   Οι Συντελεστές διαφοροποιούνται ανά περίπτωση και επηρεάζουν καταλυτικά το συνολικό ποσό του προστίμου.
   TOP
  • 11. Παρέχεται έκπτωση επι του προστίμου;

   Ναι,
   Παρέχεται έκπτωση 20% επί του συνολικού προστίμου με την εφάπαξ καταβολή του.
   Παρέχεται έκπτωση 10% επι του συνολικού πτοστίμου σε όσους πληρώσουν εφάπαξ το 30% του συνολικού προστίμου.
   TOP
  • 12. Τι συνεπάγεται η καθυστέρηση πληρωμής ή μη πληρωμή του προστίμου;

   Οι συνέπειες είναι η προσαύξηση του προστίμου μέχρι και τη μη υπαγωγή του αυθαιρέτου σε ρύθμιση.
   TOP
  • 13. Πότε μπορεί να γίνει η σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ);

   Μετά την πληρωμή της 1ης δόσης του προστίμου η οποία θα πρέπει να καταβληθεί εντός μηνός από την πληρωμή του παραβόλου.
   TOP
  • 14. Τι αλλάζει με τα εξ αδιαρέτου από ξένους ιδιοκτήτες ιδιοκτησίας γήπεδα;

   Πλέον είναι δυνατή η ρύθμιση του αυθαιρέτου. Την υπαγωγή στις διατάξεις του παρόντος μπορεί να ζητήσει και ένας εκ των συνιδιοκτητών για τα αυθαίρετα κτίσματα που έχει ανεγείρει. Λεπτομερής ενημέρωση από μηχανικό και συμβολαιογράφο μας.
   TOP
  • 15. Tι θα ισχύει με ήδη καταβληθέντα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων;

   Παρέχεται η δυνατότητα συμψηφισμού με το ειδικό πρόστιμο.
   TOP
  • 16. Τι θα ισχύει με τις δικογραφίες που αφορούν αδικήματα με τις περί αυθαιρέτων διατάξεις;

   Εφόσον επί αυτών δεν έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση τίθενται στο αρχείο.
   TOP
  • 17. Η ρύθμιση συνεπάγεται νομιμοποίηση;

   Ο νόμος επιτρέπει πλέον ανάλογα την κατηγορία του αυθαιρέτου να εξαιρέσει από τη κατεδάφιση οριστικά μία αυθαίρετη κατασκευή.
   TOP
  • 18. Τι συνεπάγεται αν το αυθαίρετο δεν υπαχθεί στη ρύθμιση;

   Α) Κρίνεται κατεδαφιστέο.
   Β) Επιβάλλεται πρόστιμο ανέγερσης επί της αξίας του αυθαιρέτου
   Γ) Επιβάλλεται πρόστιμο διατήρησης ετησίως μέχρι κατεδαφίσεως 
   Δ) Ο ιδιοκτήτης επιβαρύνεται με το κόστος της κατεδάφισης.
   TOP
  • 19. Υπάρχουν μειώσεις προστίμων;

   Ναι. Αν ο ιδιοκτήτης ανήκει σε ειδικές ομάδες πληθυσμούς όπως ΑΜΕΑ, Παλλινοστούντες Ομογενείς, κάτοικοι Θράκης, Πολύτεκνοι, Τρίτεκνοι και άνεργοι.
   TOP
  • 20. Υπάρχει δυνατότητα συμψηφισμού προστίμου από τις διατάξεις του Νόμου 3843/2010 ( νόμος ημιυπαιθρίων);

   Ναι. Αν χώροι έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν 3843/2010 δίνεται η δυνατότητα οι χώροι αυτοί να υπαχθούν στο Ν 4495/2017 ενώ το ήδη καταβληθέν πρόστιμο συμψηφίζεται με το προκύπτων πρόστιμο.
   TOP