ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΜΕ 7 ΑΠΛΕΣ ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ


  1. Τι είναι το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ»;;
  2. Ποιες οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται έτσι ώστε να ενταχθεί ένα ακίνητο στο πρόγραμμα;
  3. Ποιες είναι οι κατηγορίες ωφελουμένων;
  4. Ποιες οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να καλύπτει το ακίνητο για να θεωρηθεί επιλέξιμο για το πρόγραμμα;
  5. Τι είναι οι «επιλέξιμες παρεμβάσεις»; Ποιες είναι αυτές;
  6. Γιατί αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα η Ενεργειακή Επιθεώρηση;
  7. Πόσο κοστίζει η Ενεργειακή Επιθεώρηση; Δεν παρέχεται δωρεάν από το Πρόγραμμα;

   

  • 01. Τι είναι το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ»; 

   Το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ» δίνει, υπό προϋποθέσεις, οικονομικά κίνητρα (επιδοτούμενο άτοκο δάνειο έως 25.000€ και επιχορήγηση ποσού), σε ιδιοκτήτες παλαιών κατοικιών, προκειμένου να αναβαθμίσουν ενεργειακά το ακίνητό τους, προβαίνοντας σε συγκεκριμένες και επιλέξιμες μετατροπές, κατόπιν επιθεώρησης από ειδικό ενεργειακό επιθεωρητή.
   TOP
  • 02. Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα; 

   Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που:
   α. έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία.
   β. πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των κατηγοριών του Πίνακα ωφελουμένων

  Στην περίπτωση που η κατοικία για την οποία γίνεται η αίτηση ενοικιάζεται, δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο ο πλήρης κύριος και ο επικαρπωτής. Η περίπτωση της δωρεάν παραχώρησης δεν εμπίπτει στον περιορισμό του προηγούμενου εδαφίου. Ειδικά για την περίπτωση πρόσφατης απόκτησης δικαιώματος πλήρους κυριότητας ή/και επικαρπίας επί του ακινήτου,  ο αποκτών το εν λόγω δικαίωμα έχει τη δυνατότητα συμμετοχής στο Πρόγραμμα, με τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρουσιάζονται στις ειδικές περιπτώσεις αιτήσεων του οδηγού του προγράμματος.

  TOP

  • 03. Ποιες είναι οι κατηγορίες ωφελουμένων; 

   Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι κατηγορίες ωφελουμένων ανάλογα με το εισόδημα και την οικογενειακή κατάσταση στην οποία ανήκουν

   

   

  Κατη- γορία

  Ατομικό

  «Εισόδημα επιβολής

  εισφοράς

  αλληλεγγύης»

  Οικογενειακό

  «Εισόδημα επιβολής

  εισφοράς

  αλληλεγγύης»

   

  Βασικό Ποσοστό Επιχορήγησης

  Αύξηση Επιχορήγησης

  ανά εξαρτώμενο τέκνο

   

  Μέγιστο Ποσοστό Επιχορήγησης

  1

  Έως 10.000

  Έως 20.000

  60%

  5%

  70%

   

  2

  > 10.000 έως 15.000

  > 20.000 έως 25.000

  50%

  5%

   

  70%

   

  3

  > 15.000 έως 20.000

  > 25.000 έως 30.000

  40%

  5%

   

  70%

   

  4

  > 20.000 έως 25.000

  > 30.000 έως 35.000

  35%

  5%

   

  70%

   

  5

  > 25.000 έως 30.000

  > 35.000 έως 40.000

  30%

  5%

   

  50%

   

  6

  > 30.000 έως 35.000

  > 40.000 έως 45.000

  25%

  5%

   

  50%

   

  7

  > 35.000 έως 40.000

  > 45.000 έως 50.000

  0%

  0%

   

  0%

   


  TOP

  • 04. Ποιες οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να καλύπτει το ακίνητο για να θεωρηθεί επιλέξιμο για το πρόγραμμα; 

   Χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της πλέον πρόσφατης (πριν την υποβολή της αίτησης) εκκαθαρισμένης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1), του προσώπου που τη χρησιμοποιεί.

  Υφίσταται νόμιμα. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης της κατοικίας δε διαθέτει οικοδομική άδεια ή αυτή δεν ανταποκρίνεται στην τρέχουσα κατάσταση της κατοικίας, θα πρέπει να προσκομισθεί σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι η εν λόγω κατοικία υφίσταται νόμιμα1.

  Έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), το οποίο έχει εκδοθεί μετά την 26.11.2017 (27.11.2017 η ημερομηνία ενεργοποίησης του πληροφοριακού συστήματος έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης βάσει του ΚΕνΑΚ που έχει εγκριθεί με την απόφαση ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581/30.06.2017, ΦΕΚ Β’ 2367/12.07.2017) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.


  Δεν έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

  TOP

  • 05. Τι είναι οι «επιλέξιμες παρεμβάσεις»; Ποιες είναι αυτές; 

   Επιλέξιμες παρεμβάσεις : Οι εργασίες που θα γίνουν στο ακίνητο προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος του προγράμματος, που δεν είναι άλλος από την αναβάθμιση της κατοικίας σε ανώτερη ενεργειακή κατηγορία και η μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας για τον ενδιαφερόμενο. 
  • Αντικατάσταση Κουφωμάτων.Βάσει των απαιτήσεων του προγράμματος για ενεργειακή αναβάθμιση, η παρέμβαση αφορά κατά βάση σε αντικατάσταση υφιστάμενων κουφωμάτων (συμπεριλαμβανομένης της αποξήλωσης τους και των εργασιών που απαιτούνται για την τελική διαμόρφωση του δομικού στοιχείου) με θερμομονωτικά/ θερμο-διακοπτόμενα κουφώματα με διπλούς υαλοπίνακες. Επιλέξιμη είναι και η αλλαγή μόνο του υαλοπίνακα (συμπεριλαμβανομένων των εργασιών προσαρμογής του πλαισίου) με την προϋπόθεση ότι επιτυγχάνεται ενεργειακή αναβάθμιση του κουφώματος (υφιστάμενο πλαίσιο και υαλοπίνακας) πάνω από τις ελάχιστες απαιτήσεις. Επιλέξιμη επίσης είναι η αντικατάσταση εξώπορτας σε μονοκατοικία και κουφωμάτων κλιμακοστασίου και φωταγωγού σε πολυκατοικία. Δεν συμπεριλαμβάνονται όμως «ανοίγματα» προς εσωτερικούς χώρους του κτηρίου θερμαινόμενους ή μη (π.χ. πόρτα διαμερίσματος). Στην κατηγορία αυτή γίνονται αποδεκτές και συμπληρωματικές (και όχι αυτοτελείς) δαπάνες για σταθερά ή κινητά συστήματα σκίασης (τέντες, εξώφυλλα, ρολά, κλπ).

   

  • Τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης.Με στόχο την θερμομονωτική προστασία του κτηριακού κελύφους, επιλέξιμες είναι η  τοποθέτηση θερμομόνωσης (εξωτερικά ή εσωτερικά) στην επιστέγαση (είτε αυτή διαμορφώνεται ως επίπεδο δώμα ή ως οροφή  κάτω από μη θερμομονωμένη στέγη), στην εξωτερική τοιχοποιία, καθώς και στην οροφή δαπέδου επάνω από ανοιχτό υπόστυλο χώρο (pilotis) ή από άλλο μη θερμαινόμενο χώρο (π.χ. δάπεδο ισογείου), με επικάλυψη είτε με επιχρίσματα είτε με ελαφρά πετάσματα.

   

  • Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης.Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμες:
  • Η εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση υφιστάμενουσυστήματος θέρμανσηςμε  καινούριο σύστημα (κεντρικό ή ατομικό) πετρελαίου/φυσικού αερίου/υγραερίου/βιομάζας/αντλίας θερμότητας/Σ.Η.Θ.Υ.Α. Η εγκατάσταση / αντικατάσταση αφορά στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του λεβητοστασίου στο σύνολό του και του δικτύου διανομής (αυτοματισμοί, κυκλοφορητές, καμινάδα, αντικατάσταση ή μόνωση σωληνώσεων, κλπ.). Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες για δεξαμενή πετρελαίου και τερματικές μονάδες απόδοσης θερμότητας (σώματα καλοριφέρ, ενδοδαπέδιο σύστημα, κλπ).
   • Η τοποθέτηση διατάξεων αυτομάτου ελέγχου της λειτουργίας του συστήματος θέρμανσης, όπως χρονοδιακόπτες, αυτοματισμούς αντιστάθμισης ή/και υδραυλικής ισορροπίας για τη ρύθμιση των μερικών φορτίων (τρίοδη ή τετράοδη ηλεκτροβάννα, ρυθμιστές στροφών κυκλοφορητών, κλπ), θερμοστάτες χώρων, θερμοστατικές κεφαλές θερμαντικών σωμάτων, κλπ., συμπεριλαμβανομένων συστημάτων θερμιδομέτρησης για την κατανομή δαπανών θέρμανσης καθώς και οι εργασίες για την αναβάθμιση της παροχής για την εγκατάσταση αντλίας θερμότητας.

   

  • Σύστημα ΖΝΧ με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).Στην κατηγορία αυτή είναι επιλέξιμη η τοποθέτηση αντλίας θερμότητας, ηλιακού συστήματος για την παροχή ζεστού νερού χρήσης ή/και υποβοήθηση του κυρίως συστήματος θέρμανσης (συλλέκτης, δοχείο αποθήκευσης νερού, βάση στήριξης, σωληνώσεις, κλπ).
   TOP

   

  • 06. Γιατί αποτελεί προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα η Ενεργειακή Επιθεώρηση; 

   Για τη συμμετοχή του ενδιαφερόμενου στο πρόγραμμα απαραίτητη προϋπόθεση είναι, αφενός η διεξαγωγή μίας 1ης Ενεργειακής Επιθεώρησης προκειμένου να διερευνηθεί εάν το ακίνητο ανήκει σε ενεργειακή κατηγορία ίση η χαμηλότερη της Δ, καθώς και να προταθούν από τον Ενεργειακό Επιθεωρητή οι απαραίτητες παρεμβάσεις, ούτως ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του προγράμματος. Εφόσον ολοκληρωθούν οι εργασίες στο ακίνητο είναι απαραίτητο να διενεργηθεί 2η Ενεργειακή Επιθεώρηση για να διαπιστωθεί εάν οι παρεμβάσεις στο ακίνητο έχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα και το ακίνητο έχει αναβαθμιστεί ενεργειακά.
   TOP
  • 07. Πόσο κοστίζει η Ενεργειακή Επιθεώρηση; Δεν παρέχεται δωρεάν από το Πρόγραμμα;

   Το κόστος που απαιτείται για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων. H επιλέξιμη αμοιβή  ανά  ενεργειακή επιθεώρηση συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. καθορίζεται ως εξής:
   • για μονοκατοικία ή διαμέρισμα, η αμοιβή καθορίζεται σε 62 € επαυξημένη κατά 1,86 €/τ.μ. ωφέλιμης επιφανείας της ιδιοκτησίας, με μέγιστο επιλέξιμο ποσό ανεξαρτήτως επιφάνειας τα 310,0 €,
   • για κτήρια πολλών ιδιοκτησιών κατοικίας (πολυκατοικία), όταν η επιθεώρηση αφορά στην πολυκατοικία, η αμοιβή καθορίζεται σε  62 € επαυξημένη κατά 1,24 €/τ.μ. συνολικής επιφανείας της «πολυκατοικίας», με μέγιστο επιλέξιμο ποσό ανεξαρτήτως επιφάνειας τα     806,0 €.

  O ενδιαφερόμενος θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να καταβάλει την αμοιβή του Ενεργειακού Επιθεωρητή κατά την επιθεώρηση, να ζητήσει τη σχετική απόδειξη και εφόσον εγκριθεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα τα χρήματα των επιθεωρήσεων θα του επιστραφούν στο λογαριασμό του κατά την εκταμίευση του δανείου (στην τελευταία καταβολή πιστώνονται στο λογαριασμό του πελάτη). Στην περίπτωση που δεν εγκριθεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα το κόστος της ενεργειακής επιθεώρησης βαραίνει τον ενδιαφερόμενο και τα χρήματα που κατέβαλε δεν του επιστρέφονται. Συμπερασματικά λοιπόν, το σύνολο της δαπάνης για το κόστος των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων καλύπτεται από το Πρόγραμμα υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης και επίτευξης των ενεργειακών στόχων που καθορίζονται σε αυτή. 
  TOP

   

ΣΧΕΤΙΚΑ

Η τεχνική εταιρεία συμβούλων μηχανικών "ΙΔΑΙΟΝ" προσφέρει υπηρεσίες μελετών, ανάπτυξης κατασκευών και συμβούλων στον ιδιώτη, επιχειρηματία ή επενδυτή.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ 26,
ΖΩΓΡΑΦΟΥ, 15772, ΑΘΗΝΑ
T: 2107757114
Email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
facebook: ΙΔΑΙΟΝ